Privacyverklaring

 1. Algemene bepaling
  Deze Privacyverklaring regelt de verwerkingen van persoonsgegevens door boekhoudkantoor Nysen BVBA, gelegen te 3520 Zonhoven, Elstrekenweg 77 met KBO-nummer BE 0643.919.058 en door boekhoudkantoor Peter Nysen, gelegen te Zonhoven,  Elstrekenweg 77 met KBO-nummer BE 0699.233.507  en in het kader van haar handelsactiviteiten en via haar website boekhoudkantoornysen.be).Boekhoudkantoor Nysen is begaan met de privacy en de persoonsgegevens van haar cliënten en zal enkel uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.Boekhoudkantoor Nysen is te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Ten behoeve van deze Privacyverklaring geldt voor de termen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. 1

 2. Verzamelde categorieën van persoonsgegevens
  De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door boekhoudkantoor Peter Nysen worden verzameld:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum en -plaats
  • Burgerlijke staat
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Fysieke gegevens
  • Gezinssamenstelling
  • Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Bankrekeningnummers
  • Opleiding en vorming
  • Beroepsbetrekkingen
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Boekhoudkantoor Nysen verwerkt enkel gevoelige categorieën van persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de zo dadelijk onder punt 3 van deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden te bereiken.

Onze diensten of website hebben niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van de ouders of voogd of indien een andere rechtsgrond de verwerking noodzakelijk maakt.

Doeleinden van de verwerking
Boekhoudkantoor Nysen zal uw persoonsgegevens enkel verwerken met de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 • Ter behartiging van uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon
 • Ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen

 

 1. Rechtsgronden voor de verwerking
  De rechtsgronden op basis waarvan boekhoudkantoor Nysen uw persoonsgegevens verwerkt, zijn de volgende:

  • De toestemming die wij van u hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken
  • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
  • De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
  • De noodzakelijkheid om uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen
  • De noodzakelijkheid ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen
 2. Rechten van de betrokkene
  U hebt het recht om inzage te verzoeken van de persoonsgegevens die boekhoudkantoor Nysen over u verwerkt. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, hebt u het recht deze informatie te laten aanpassen.U hebt tevens principieel het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten wissen, behoudens indien er een wettelijk bepaalde uitzondering op dit recht van toepassing is.U hebt tevens recht om in de wettelijk bepaalde gevallen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.2

  U hebt tot slot het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op uw verzoek kan u de persoonsgegevens die op u betrekken hebben, verkrijgen in een gestructureerde en  gangbare vorm.

  Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos en dit kan gebeuren door per e-mail een verzoek te sturen naar info@boekhoudkantoornysen.be of per post naar hoger vermeld adres. In dit verzoek dient u voldoende bewijs te leveren van uw identiteit alsook de nodige informatie op te nemen opdat boekhoudkantoor Nysen haar verplichtingen kan nakomen.

 3. Doorgifte, toegang en bekendmaking van persoonsgegevens
  Boekhoudkantoor Nysen geeft uw persoonsgegevens enkel door aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.Boekhoudkantoor Nysen heeft met haar verwerkers de nodige overeenkomsten gesloten waarin de nodige waarborgen werden opgenomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake de verhouding tussen beide partijen als respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens.Boekhoudkantoor Nysen beperkt de toegang van haar medewerkers en personeelsleden tot uw persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is om de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring te bereiken.
 4. Bewaring en bewaartermijn
  Boekhoudkantoor Nysen bewaart uw gegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand en neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid ervan te waarborgen.Boekhoudkantoor Nysen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar na het beëindigen van haar taak, zoals geregeld in de overeenkomst met de cliënt.
 5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties
  Boekhoudkantoor Nysen geeft persoonsgegevens niet door aan derde landen of internationale organisaties.
  Uw persoonsgegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden binnen de Europese Unie voor zover dit nodig of compatibel is met de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.
 6. Beveiliging van de verwerking
  Boekhoudkantoor Nysen doet alle redelijke inspanningen om de door haar verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een veiligheidsbeleid, risicoanalyses, medewerkers en personeel informeren en opleiden, back-ups, ,…
 7. Toezichthoudende autoriteit
  Indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

Wijzigingen aan de Privacyverklaring
Boekhoudkantoor Nysen kan deze Privacyverklaring wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op haar website (www.boekhoudkantoornysen.be). Wij raden dan ook aan dat u dit regelmatig nagaat.

1 Deze definities zijn terug te vinden in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2 Deze wettelijk bepaalde gevallen staan beschreven in artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.