VERPLICHTE FACTUURVERMELDINGEN

About Us
Het opstellen van een correcte factuur met de juiste vermeldingen is erg belangrijk. Uzelf vermijdt hoge boetes en voor uw klant is het belangrijk om recht op aftrek te behouden.

Verplichte factuurvermeldingen:
 • Datum van uitreiking van de factuur
 • Leveringsdatum van levering goed, voltooiing dienst of betaling voorschot
 • Vervaldatum van de factuur
 • Het woord “factuur”
 • Algemene verkoopsvoorwaarden (mogelijk aan de achterzijde van de factuur)
 • Volgnummer (doorlopende nummering, vb. 2016-001, 2016-002)
 • Identiteitsgegevens van de verkoper: naam, adres, BTW-nummer , RPR + bevoegde rechtbank
 • Identiteitsgegevens van de klant ( naam, adres, BTW-nummer)
 • Een detail van de geleverde diensten of goederen: hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen, de gepresteerde diensten of werken; (bij werken in onroerende staat: de plaats van de ligging van het onroerend goed steeds vermelden)
 • Het btw tarief en bedrag van de verschuldigde BTW
 • Indien er geen BTW wordt aangerekend dient de vermelding van de reden voor het niet aanrekenen van de BTW vermeld te worden (bv. "BTW verlegd")
Bij opmaak van een creditnota moet steeds de reden van creditering vermeld staan en de onderstaande vermeldingen:
"BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht" + Verwijzing naar de oorspronkelijke factuur en de factuurdatum.

Mogelijke vermeldingen voor het niet aanrekenen van BTW:
 • “BTW verlegd” (dit is de nieuwe benaming voor BTW te voldoen door de medecontractant)
 • “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling, BTW niet toepasselijk” Dit betreft ondernemingen waarvan de jaaromzet lager is dan € 25.000 en die geopteerd hebben voor deze mogelijkheid. Best wordt hier bijkomend verwezen naar art. 56 bis van het BTW wetboek. (hieraan is een apart item gewijd op onze site)
 • “Enkele bijzondere regelingen vb reisbureaus, margeregeling bij verkoop van tweedehandswagens, antiekhandelaars”.
  “Vrijgesteld van BTW wegens uitvoer”.